• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 414
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Biyofarmasötik dersinin amacı, ilacın performansını etkileyen değişik in-vitro in-vivo faktörleri ile ilacın salıverilmesi, absorpsiyonu, dağılımı, metabolizması, atılımı ve terapötik cevabı değerlendirmek ve modern dozaj şekillerinin gelitirilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Biyofarmasötik terminolojinin verilmesi, biyolojik, fizyolojik, patolojik faktörlerin ilacın absorpsiyonu, dağılımı, ve ilacın performansına vücutta oluşturacağı teröpatik cevaba etkisi. İlacın performansında veriliş yolu ve ilacın fiziksel kimyasal özelliklerinin biyoyararlanıma etkisi  ve iyileştirme geliştirme çalışmaları anlatılmaktadır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Farklı veriliş yollarının; intavenöz, intamüsküler, subkütan, intra arterial, intraarterial, intraspinal, bukkal,transdermal nasal and ocular routes oral etc. anlatılması 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

  1. Biyoeşdeğerlik çalışmalarının protokollleri, uygulamada ilgili regülasyonlar,yasal düzenlemeler Analitik metodların, farmakokinetik parametrelerin istatiksel olarak değerlendirilmesi;

9,10,11,12,13,14

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

  1. Bireye özgü tıp ve biyofarmasötik, İlaç taşıyıcı sistemler de iyileştirme çalışmaları

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Biyofarmasötiğe giriş ve uygulamalar . İlaç tasarımı ve ilacın biyoyararlanım hedefi ile  dersin içeriği ile ilişkilendirilerek tartışılacaktır Absorpsiyonu etkiliyen fizyolojik ve fizikokimyasal faktorler

Kitap, Ders notları,Video

2

Biyofarmasötik ve farmakokinetik tanımlar, absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve atılım . Bir bütün olarak ilacın farmakokinetik şeması.

Kitap, Ders notları,Video

3

İlaç absorbsiyonunu etkileyen fizyolojik faktorler, membrane fizyolojisi, kan beyin bariyeri, böbrek vb. İlacın transport mekanizmaları tartışılacaktır.

Kitap, Ders notları,Video

4

İlaç taşıyıcı sistemlerde biyofarmasötik değerlendirme ilaçların absorpsiyonunu değerlendirmede fizkokimyasal özellikler ;partitisyon katsayısı, çözünürlük, parikül büyüklüğü , polymorfizm ve yardımcı maddeler . İlaçların absorpsiyonunda çözeltiler , süspansiyonlar ve modifiye dozaj şekilleri  farklı dozaj şekillerini değerlendirmede ürün özellikleri; dağılma, çözünme testleri gibi

 

Kitap, Ders notları,Video

5

 

Hedeflendirilmiş ilaç şekilleri genel olarak bu dozaj şekkillerinin geliştirilme  amacı ve içerikleri. Biyofarmasötik çalışmalarda performans değerlendirmede farmakokinetik parametreler, klinikçalışmalar, İlaç taşıyıcı sistemlerde yasal düzenlemeler .

Kitap, Ders notları,Video

6

 

Biyofarmasötik ve yeni dozaj şekilleri , dozaj şekli geliştirme çalışmaları

Kitap, Ders notları,Video

7

Sunumlar

Kitap, Ders notları,Video

8

İlaç taşıyıcı sistemlerden Lipozomlar özellikleri ve avantajları değişik veriliş yolları ve lipozomlar, İlaç taşıyıcı sistemlerden Mikropartiküller ve değşişik veriliş yolları partikül büyüklüğü ve yüzey özellikler ve hedeflendirme

Kitap, Ders notları,Video

9

Gastrointestinal yoldan absorpsiyon (GIT)

Absorpsiyonu etkiliyen faktörler; gastric boşalma hızı, enzimler,pH. İlk geçiş etkisi ve biyoyararlanım. Hastalıkların ilaçların oral verilişine etkisi Enteral yolla alınan ilaçların avantajları ve sınırlamaları ve oral bukkal rectal yol karşılaştırmaları

 

Kitap, Ders notları,Video

10

 

Arasınav

Kitap, Ders notları,Video

11

Farklı veriliş yollarının İntavenöz, intamüsküler, subkütan, intra arterial, rectal,bukkal,transdermal,oral, nazal vb. 

Kitap, Ders notları,Video

12

Bireye özgü tıp ve biyofarmasötik

Kitap, Ders notları,Video

13

Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik

Biyoyararlanım tanımış Bioavailability and bioequivalence

Definition of bioavailability, relative biyoyaralanım, farmasötik eşdeğer, biyoeşdeğer, terapötik eşdeğer. 

Kitap, Ders notları,Video

14

Dozaj şekillerinin biyoeşdeğerlik çalışmaları ve tayin yöntemleri,  Otoritenin biyoeşdeğerlik testlerinde beklediği düzenlemeler yasalar

Kitap, Ders notları,Video

15

Sunumlar

Kitap, Ders notları,Video

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ansel, H.C, Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. Lea and Febiger, Philadelphia

Diğer Kaynaklar

Video, notlar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Proje sunum

Sınavlar

Arasınav , final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir

 

 

 

X

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

X

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser

 

 

 

X

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

6

5

Ödev

1

6

6

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

65

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3