• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere doğal kaynaklı ilaç hammadeleri (drog) hakkında teorik ve pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım:

Derslerde öğrencilere özellikle bitkisel drogların kimyasal bileşimleri, biyolojik etkileri, kullanılışları hakkında bilgi verilmektedir.

b. Laboratuvar uygulamaları:

Bazı önemli drogların mikroskopik analizi ile droglardaki bazı sekonder metabolitlerin teşhisi yapılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farmakognozi tanımını yapar. Temel araştırma alanlarını bilir.

1,2

1,2,3

A,C

2) Bitkisel droglardaki kalite standartlarını bilir.

2, 10

1,2,3,7

A,C

3) Primer ve sekonder metabolit tanımını yapar, farklarını ortaya koyar. Sekonder metabolitlerin oluştuğu biyosentez yolaklarını bilir.

1

1,2,3,7

A,C

4) Polifenolik bileşikleri tanımlar ve sınıflandırır.

1

1,2,3,7

A,C

5) Flavonoit, izoflavonoit, antosiyanin, tanen ve ksanton gibi polifenolik bileşiklerin temel yapılarını bilir.

1

1,2,3,7

A,C

6) Polifenolik bileşikce zengin olan drogların isimlerini etkilerini ve kullanılışlarını açıklar.

1

1,2,3

A,B,C,H

7) Farmakognozi ya da doğal bileşiklerle ilgili güncel bilimsel makalelere ulaşabilir ve bu konular hakkında derleme yaparak sunum yapar.

1, 2,5,7,8

1,2,3,4

G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

FARMAKOGNOZİYE GİRİŞ, FARMAKOGNOZİ TARİHİ

DEMONSTRASYON

 

2

DROGLARIN HAZIRLANMASI

NİŞASTA VE ÇİÇEK DROGRLARININ MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

3

DROGLARDA YAPILAN KALİTE KONTROLLER

KRİSTAL İÇEREN DROGLARIN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

4

TEMEL BİYOSENTEZ YOLAKLARI, PRİMER METABOLİTLER; KARBONHİDRATLAR-MONOSAKARİTLER

YAĞ, MÜSİLAJ VE ALEVRON İÇEREN DROGLARIN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

5

TEMEL MONOSAKARİTLER, ECZACILIKTA KULLANILAN MONOSAKARİTLER, OLİGOSAKARİTLER

STOMA VE KOMŞU HÜCRELERİN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

6

POLİSAKARİTLER; HOMOJEN POLİSAKARİTLER HETEROJEN POLİSAKARİTLER; ZAMKLAR, MÜSİLAJLAR VE PEKTİNLER

SALGI TÜYÜ VE DİĞER SALGI ORGANLARININ MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

7

LİPİTLER

LİF, ODUN BORUSU, MANTAR VE TAŞ HÜCRELERİN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

8

LİPİTLERLE İLGİLİ BİLEŞİKLER AMİNO ASİTLER VE PEPTİTLER, ENZİMLER VE PROTEİNLER

BİLİNMEYNEN BİR DROGUN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ VE TEŞHİSİ

 

9

LEKTİNLER, SİYANOGENETİK GLİKOZİTLER, GLUKOZİNOLATLAR, BETALİNLER

PRATİK SINAV

 

10

FENOLİK BİLEŞİKLERE GİRİŞ, FENOLİK ASİTLER KUMARİNLER, LİGNANLAR

DEMONSTRASYON

 

11

FLAVONOİTLER

HYPERICI HERBA DROGUNDA TOTAL FENOL VE FLAVONOİT MİKTAR TAYİNİ

 

12

İZOFLAVONOİTLER, ANTOSİYANİNLER TANENLER

BİTKİSEL DROGLARDAKİ BAZI GLİKOZİTLER VE SEKONDER METABOLİTLERİN TEŞHİSİ

 

13

KİNONİK BİLEŞİKLER, BENZOKİNONLAR, NAFTAKİNONLAR ve ANTRAKİNONLAR FLOROGLUSİNOL ve ORSİNOLLER

AESCULUS HIPPOCASTANUM’DAN ESSİN ELDESİ

 

14

FARMAKOGNOZİDE ÖZEL KONULAR (ÖĞRENCİ SUNUMLARI)

TELAFİ HAFTASI

 

15

FARMAKOGNOZİDE ÖZEL KONULAR (ÖĞRENCİ SUNUMLARI)

 

 

16

FARMAKOGNOZİDE ÖZEL KONULAR (ÖĞRENCİ SUNUMLARI)

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Bruneton, Jean (1999) Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants (2. Edition)

Springer-Verlag

Diğer Kaynaklar

Evans, W.C., (2009) Trease and Evans Pharmacognosy, Saunders Elsevier (16th edition)

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Farmakognozi teorik ve pratik ders notları fotokopisi (Prof. Hasan Kırmızıbekmez, Doç. Dr. Engin Celep) 

Ödevler

Farmakognozi alanında güncel konuların belirlenmesi sonrasında e-veritabanları ve ilgili kaynak kitapların paylaşımı

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

55

Kısa Sınav

   

Ödev

1

15

Uygulama

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

   

 

x

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

   

 

 

x

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

   

 

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

x

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

   

 

x

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

   

x

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

   

 

 

x

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

 

x

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

   

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

   

 

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

2

1

2

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

4

64

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

1

16

Lab. Ara sınav

1

1

1

Lab. Final

1

1

1

Ödev

1

5

5

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

171

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7