• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
MDP 220
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
• Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyonlara neden olan ajanların yapıları hakkında bilgi aktarmak, • Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyöz klinik durumlara neden olan ajanların patogenez mekanizmaları hakkında bilgi aktarmak, • Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyöz klinik durumların önlenmesi ve bu durumlardan korunma konusunda bilgi aktarmak, • Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyöz klinik durumlarda kullanılan ilaçların farmakolojisi ile ilgili gerekli bilgiyi aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Temel Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, İnfeksiyon Hastalıkları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav (Çoktan seçmeli test)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bakterilerin sınıflandırmasını açıklayabilmeli

 • Takson düzeylerini listeyebilmeli
 • Taksonomiyi ve tanımlamayı açıklayabilmeli
 • Taksonomi ilkeleri açıklayabilmeli
 • Bakterilerin sınıflandırılmasını açıklayabilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Bakterilerin çoğalmasını ve kültürde üretilmesini açıklayabilmeli

 • mikrobiyal kültürü ve mikrobiyal üremeyi tanımlayabilmeli
 • mikrobiyal çoğalmanın aşamalarını/evrelerini listeleyebilmeli
 • mikrobiyal üreme (planktonik, koloniyal, biyofilm) türlerini veya formlarını listeleyebilmeli
 • ortak besin gereksinimlerini listeleyebilmeli
 • büyüme faktörlerini listeleyebilmeli
 • mikroorganizmaların başlıca beslenme tiplerini listeleyebilmeli
 • mikroorganizmaların temel metabolik yolaklarını listeyebilmeli
 • "kültür ortamı" ve "mikrobiyal kültür" kavramlarını tanımlayabilmeli
 • tanısal işlemler için saf kültürün değerini açıklayabilmeli
 • kültür besiyeri türlerini tanımlayabilmeli
 • "koloni oluşturan birim" kavramını tanımlayabilmeli
 • kültür tekniklerini ve koşullarını listeleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Bakteriyel patogenezi anlatabilmeli

 • temel enfeksiyon kavramlarını (enfeksiyöz döngü/ transmisyon zinciri, enfeksiyon hastalığı, bulaşıcı hastalık, aktarılabilir hastalık, bulaşma yolları, aderans, invazyon, toksijenlik, enfeksiyöz doz, taşıyıcılık) tanımlayabilmeli
 • konak-patojen etkileşimini (simbiyotik ilişkiler, patojen, fırsatçı patojen, patojen olmayan mikroorganizma, patojenite, virülans, virülans faktörleri) belirleyen faktörleri tanımlayabilmeli
 • virülans faktörlerinin doku yıkımındaki önemini açıklayabilmeli
 • enfeksiyonun patolojik sonuçlarını ve klinik seyir üzerindeki etkisini açıklayabilmeli
 • bulaşıcı hastalıklarının olası klinik seyirlerini ve sonuçları üzerinde etkili olan faktörleri açıklayabilmeli (iyileşme, bağışıklık, immün yetmezlik, persistans, reaktivasyon, otoimmünite, malignite, mortalite)

5, 7, 12, 13

1

A

Bakteri genetiğini açıklayabilmeli

 • bakterilerde, nükleik asitlerin temel fonksiyonlarını (DNA replikasyonu, kromozom replikasyonu, DNA onarımı, gen ekspresyonu, gen organizasyonu) açıklayabilmeli
 • bakterilerde mutasyon ve diğer varyasyon kaynaklarını tanımlayabilmeli
 • bakteriyofajların ve plazmidlerin temel özelliklerini açıklayabilmeli
 • bakterilerdeki gen transferi mekanizmalarını tanımlayabilmeli
 • genomik plastisitenin bakterilerdeki önemini açıklayabilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Gram pozitif kokları açıklayabilmeli

 • Gram pozitif kokları listeleyebilmeli
 • Gram pozitif kokların klinik önemini anlatabilmeli
 • Gram pozitif kokların ortak özelliklerini tanımlayabilmeli
 • Gram pozitif kokların, biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu açıklayabilmeli

 • antisepsi, dekontaminasyon/temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonun geleneksel ve teknik tanımlarını söyleyebilmeli,
 • antiseptik, sporisid, düşük-/orta-/yüksek-düzey dezenfektan ve sterilant tanımlarını söyleyebilmeli,
 • enfeksiyöz ajanlara karşı direnç seviyesine göre dezenfektanları sınıflandırabilmeli,
 • piyasaya-giriş öncesi düzenlemeleri, infeksiyöz risk ve yeniden işleme prosedürleri temelinde tıbbi cihazları sınıflandırabilmeli,
 • sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi yöntemlerini açıklayabilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Enterik gram negative basilleri açıklayabilmeli

 • enterik bakteri tanımını söyleyebilmeli,
 • enterik bakterilerin klinik önemini anlatabilmeli,
 • Enterobacteriaceae familyasının ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • Enterobacteriaceae biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli (Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Morganella morganii, Proteus spp., Salmonella enterica, Serratia marcescens, Shigella spp., Yersinia spp.) 

5, 7, 12, 13

1

A

Antibakteriyel ajanları anlatabilmeli

 • antibiyotik, antimikrobiyal, antimikrobiyal spektrum, seçici toksisite, antibakteriyel, bakterisid etki, bakteriyostatik etki, antimikrobiyal kombinasyonu, sinerji, addivite, antagonizma, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç tanımlarını söyleyebilmeli,
 • Antibakteriyel etki mekanizmalarını sınıflandırabilmeli,
 • hücre duvarı inhibisyonu ile etki eden antibakteriyellerin etki ve direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli,
 • protein sentezinin inhibisyonu ile etki eden antibakteriyellerin etki ve direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli,
 • nükleik asit sentezini inhibe ederek etki eden antibakteriyellerin etki ve direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli,
 • hücre membran geçirgenliğinde artış ile etki eden antibakteriyellerin etki ve direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli.

5, 7, 12, 13

1

A

Gram negatif kokları açıklayabilmeli

 • Gram negatif kokları listeleyebilmeli
 • Gram negatif kokların klinik önemini anlatabilmeli
 • Gram negatif kokların ortak özelliklerini tanımlayabilmeli
 • Gram negatif kokların, biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

 

1

A

Yersinia, Francisella, Pasteurella, Vibrio ve Campylobacter bakterilerini açıklayabilmeli

 • bu bakterilerin;
  • klinik önemini anlatabilmeli,
  • ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
  • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli.

5, 7, 12, 13

1

A

Spirochetes taksonunda yer alan bakterileri açıklayabilmeli

 • bu bakterileri/n;
  • listeleyebilmeli,
  • klinik önemini anlatabilmeli,
  • ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
  • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli.

 

1

A

Mycobacteria taksonunda yer alan bakterileri açıklayabilmeli

 • bu bakterileri/n;
  • listeleyebilmeli,
  • klinik önemini anlatabilmeli,
  • ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
  • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli (M. tuberculosis complex, M. leprae, M. avium complex)

5, 7, 12, 13

1

A

Actinomyces ve Nocardia taksonlarında yer alan bakterileri açıklayabilmeli

 • listeleyebilmeli,
 • klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Mycoplasma, Chlamidya ve Rickettsia taksonlarında yer alan bakterileri açıklayabilmeli

 • listeleyebilmeli,
 • klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Anaerobik bakterileri açıklayabilmeli

 • listeleyebilmeli,
 • klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli (anaerobic/non-spore-forming Gram-positive bacteria: Gram-positive cocci and rods -Actinomyces, Mobiluncus, Lactobacillus, Propionibacterium-; anaerobic/spore-forming Gram-positive rods -Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Clostridium botulinum,  Clostridium difficile-; anaerobic/non-spore-forming Gram-negative bacteria: -Bacteroides,  Porphyromonas, Prevotella-)

5, 7, 12, 13

1

A

DNA viruslerini açıklayabilmeli

 • listeleyebilmeli,
 • klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak ve özgül özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

RNA viruslerini açıklayabilmeli

 • listeleyebilmeli,
 • klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak ve özgül özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Mikolojinin genel ilkelerini açıklayabilmeli

 • fungal sınıflandırmayı açıklayabilmeli,
 • fungal yapı, üreme/çoğalma ve kültürü açıklayabilmeli,
 • fungusların klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak ve özgül özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

Parazitolojinin genel ilkelerini açıklayabilmeli

 • parazitlerin sınıflandırmasını açıklayabilmeli,
 • parazitlerin yapısını, üremelerini/çoğalmalarını ve kültürünü açıklayabilmeli,
 • parazitlerin klinik önemini anlatabilmeli,
 • ortak ve özgül özelliklerini tanımlayabilmeli,
 • biyolojisini, patogenezini, virülansını, neden olduğu hastalıkları, epidemiyolojisini, tanısını, tedavisini, neden olduğu hastalıklardan korunmayı ve tıbbi önemi olanlarının kontrolünü betimleyebilmeli

5, 7, 12, 13

1

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bacterial classification

Growth and cultivation of bacteria

1, 2

2

Bacterial pathogenesis

Bacterial genetics

1, 2

3

Gram positive cocci

Sterilization and disinfection

1, 2

4

Mid-term exam

1, 2

5

Enteric gram negative bacilli

1, 2

6

Antibacterial agents

1, 2

7

Gram negative cocci

Yersinia, Francisella, Pasteurella, Vibrio, Campylobacter

1, 2

8

Spirochetes

Mycobacteria

1, 2

9

Actinomyces, Nocardia

Mycoplasma, Chlamidya, Rickettsia

1, 2

10

DNA viruses

1, 2

11

RNA viruses

1, 2

12

Introduction to mycology

1, 2

13

Introduction to parasitology

1, 2

14

Final Sınavı

1, 2

 

Kaynaklar

Ders Notu

Medical Microbiology (Medical Microbiology (Murray)) [Paperback] Patrick R. Murray PhD (Author), Ken S. Rosenthal PhD (Author), Michael A. Pfaller MD (Author) Publication Date: December 24, 2008 | ISBN-10: 0323054706 | ISBN-13: 978-0323054706 | Edition: 6

Diğer Kaynaklar

Anlatım notları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Anlatım notları

Ödevler

Yok

Sınavlar

Ara-Sınav, Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara-Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu/Meslek Alanı/

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

X

       

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

 

X

     

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

   

X

   

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

   

X

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

       

X

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

 

X

     

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

     

X

 

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

X

       

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

   

X

   

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

 

X

     

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

X

       

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

 

 

 

 

X

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

 

 

 

 

X

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Anlatımlar

12

3

36

Bağımsız çalışma

14

3

42

Ara-sınav

1

10

10

Final sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

98

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,9

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4