• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR126
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir bilim ve sanat alanı olarak Halk Sağlığını, amaçları, başlıca disiplinleri, işlevleri ve olmazsa olmaz hizmetleri ile tanıtmak; Halk Sağlığı ilke ve uygulamalarının, yerel, ulusal ve küresel halk sağlığı sorunlarının çözümünde ve sağlığın geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını yaşanmış önemli örneklerle işleyerek tanıtmak; Sağlık alanında toplum yönelimli ve kanıta dayalı yaklaşımların anlaşılmasını sağlamak; Öğrencileri, kendi sağlıklarını koruyabilmeleri için güçlendirmek, onların hastalara ve topluma, sağlığı geliştirici rehberlik ve liderlik yapma istekliliğini ve gücünü artırmak; Yukarıdaki amaçlar için uygulanacak öğrenme çabalarında günümüzün önemli Halk Sağlığı sorunlarının analizi ile bunların önlenmesi ve kontrolüne yönelik kanıta dayalı bireysel ve toplumsal müdahaleleri yarıyıl boyunca ön planda tutmak.
Dersin İçeriği: 
  1. Halk Sağlığına Giriş (Temel kavramlar ve “Bulaşıcı hastalıkların kontrolü”, “Toplum yönelimli birinci basamak sağlık hizmeti” ve “Ana-çocuk sağlığı” alanlarından seçilmiş örneklerle Halk Sağlığı ilke ve uygulamaları: 1-5. haftalar
  2. Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla “Bağımlılık yapıcı maddeler”, Ana odak tütün ürünleri olmak üzere yüksek doz madde alımı ölümleri, opiodler, sentetik kannabinoidler: 6-11. haftalar.
  3. Bulaşıcı olmayan Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü (Kalp hastalıkları, Kanser, Obezite-Metabolik Sendrom, Diyabet) 11-13. haftalar
  4. Epidemiyolojik araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp: 15-16. haftalar
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Grup Tartışması 4: Sinema/sanat eserleri yoluyla öğretim 5: Küçük grup öğretim yöntemleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Öğrenci sunumları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
1. Halk Sağlığının temel bilgilerine sahiptir.
“Halk Sağlığı, Halk Sağlığı Yaklaşımı, Toplum Yönelimli Düşünme, Halk sağlığında önemli hedefler ve stratejiler, Halk Sağlığı Misyonu, Halk Sağlığının temel disiplinleri, Halk Sağlığı ruhu, Olmazsa olmaz halk sağlığı hizmetleri, sağlık politikası çerçevesi, korunma ve tipleri (Birinci, ikincil, üçüncül ve dördüncül korunma), Toplumda hastalık ve ölümün ölçülmesi, kaba ve standardize (düzeltilmiş) oran, hız, yüzde veya binde oran (proportion), beklenen yaşam süresi, morbidite, mortalite, prevalans, insidans, bebek ölüm oranı, anne ölüm oranı, infeksiyon zinziri, bulaşıcı hastalıklarla mücadele stratejileri ve önlemleri, , çiçek, kolera ve covid-19 hastalıkları, Toplum yönelimli birinci basamak sağlık hizmeti, Ana çocuk sağlığında kritik müdahaleler genişletilmiş bağışıklama programı, anne sütü, ateroskleroz, kanser, myokard infarktüsü, epidemiyolojik değişim, bazı önemli halk sağlığı deneyleri veya öyküleri (çiçek hastalığının eradikasyonu, kolera ve John Snow, Covid-19 pandemisi),
Kavramlarını, durumlarını, olgularını, gerçeklerini veya süreçlerini
(Bilişsel çıktılar)
-Tanımlar, hatırlar, tanır,
-Açıklar,
- Örnek verir, benzerlik ve farklılıkları açıklar,
-Uygular, kullanır,
-Neden sonuç ilişkilerini açıklar,
 
(Duyuşsal çıktılar)
- Derslere devam eder, Hevesli ve etkili olarak katılır (sorulara cevap vermede, soru sormada, görüş açıklamada  isteklilik sergiler)
- Ev ödevlerini zamanında yapar ve sunar
- Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme tavrı sergiler
-Toplum yönelimli ve kanıta dayalı halk sağlığı yaklaşımını ders katılımlarında ve yaşamında sergilemeye başlar.
1-9
1,2,3,4,6,8,9
A,B,G,H
2. Sağlıkla bağlantılı etmenlerin bilgisine sahiptir
2.1. Toplum sağlığında çevresel etmenlerin önemini açıklar
2.2. Toplum sağlığında biyolojik ve genetik etmenlerin önemini açıklar.
2.3. Toplum sağlığında davranışsal ve psikolojik etmenlerin önemini açıklar.
2.4. Sosyal, politik ve ekonomik etmenlerin toplum sağlığını ve sağlıkta eşitsizliği nasıl belirlediğini açıklar.
2.5. Küreselleşmenin hastalık yükünü ve çevreyi nasıl etkilediğini açıklar.
 
3. Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla madde kullanımı (Tütün ürünleri ana odak olmak üzere yüksek doz madde kullanımı ölüm salgınları) temel bilgisine sahiptir:
Bağımlılığın nörobiyolojisi ve psikolojisi, madde kullanım bozukluğu, tütün ve nikotin ürünleri, tütün dumanı, ikinci ve üçüncü el tütün dumanı, tütün ve nikotin ürünleri kullanımının kullanıcıya ve diğer kişilere ve topluma zararı, tütün ve nikotin ürünleri kullanımının bırakılmasının yararları ve bu konuda rehberlik, değişim aşamaları, toplumda tütün kullanım durumu ve eğilimleri, küresel ve ulusal tütün kontrolü, tütün endüstrisi, Dünya Sağlık Örgütü-Tütün Kontrolü Uluslararası Çerçeve Sözleşmesi, tütün kontrolünde halk sağlığı stratejileri ve endüstri stratejileri, tütün kontrolünde kritik hukuki gelişmeler,
ABD’de Opioid ve metamfetamin bağımlılığı yüksek doz kullanım ölümleri salgını, Türkiye’nin Bonzai salgını kavramlarını veya olgularını veya gerçeklerini
(Bilişsel çıktılar)
-Tanımlar, hatırlar, tanır,
-Açıklar, örnek verir, benzerlik ve farklılıkları açıklar,
-Uygular, kullanır,
-Neden sonuç ilişkilerini açıklar,
 
Duyuşsal çıktılar
- Derslere devam eder, Hevesli ve etkili olarak katılır (sorulara cevap vermede, soru sormada, görüş açıklamada isteklilik sergiler)
- Ev ödevlerini zamanında yapar ve sunar
- Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme tavrı sergiler
-Toplum yönelimli ve kanıta dayalı halk sağlığı yaklaşımını ders katılımlarında ve yaşamında sergilemeye başlar.
1-9
1,2,3,4,6,8,9
A,B,G,H
4. Kronik Hastalıkların(Kalp hastalığı, kanser, diyabet, obezite-metabolik sendrom) önlenmesi ve kontrolü konusunun temel bilgilerine sahiptir
Obezite, kalp hastalığı, kanser, serebrovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, insulin direnci, hiperinsülinemi, yağlı karaciğer, trans yağ, trans yağ öyküsü, metabolik sendromun bileşenleri, metabolik sendrom salgını ve belirleyicileri, endüstri ve kronik hastalıklar pandemisi ilişkisi, kuvvet ve sağlık politikaları ilişkisi, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla kronik hastalıklar mücadele stratejileri
Kavramlarını, durumlarını, olgularını, gerçeklerini veya süreçlerini
(Bilişsel çıktılar)
-Tanımlar, hatırlar, tanır,
-Açıklar,
- Örnek verir, benzerlik ve farklılıkları açıklar,
-Uygular, kullanır,
-Neden sonuç ilişkilerini açıklar,
 
(Duyuşsal çıktılar)
- Derslere devam eder, Hevesli ve etkili olarak katılır (sorulara cevap vermede, soru sormada, görüş açıklamada  isteklilik sergiler)
- Ev ödevlerini zamanında yapar ve sunar
- Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme tavrı sergiler
-Toplum yönelimli ve kanıta dayalı halk sağlığı yaklaşımını ders katılımlarında ve yaşamında sergilemeye başlar.
1-9
1,2,3,4,6,8,9
A,B,G,H

Dersin Akışı

Hafta
Ünite İsimleri                                  
Materyel
1-5
Halk Sağlığına Giriş
Powerpoint sunumları
Sunumları desteleyen word veya pdf belgeler
Yayınlanmış makaleler, kitapçıklar, kitaplar
6-11
Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla Tütün odaklı Bağımlılık
Powerpoint sunumları
Sunumları desteleyen word veya pdh belgeler
Yayınlanmış makaleler, kitapçıklar, kitaplar
12-14
Kronik Hastalıklarla Mücadele (Kalp Hastalığı, Kanser, Diyabet, Obezite-Metabolik Sendrom)
Powerpoint sunumları,
Sunumları desteleyen word veya pdh belgeler,
Yayınlanmış makaleler, kitapçıklar, kitaplar
15-16
Epidemiyolojik Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulama
Powerpoint sunumları
Sunumları desteleyen word veya pdh belgeler
Yayınlanmış makaleler, kitapçıklar, kitaplar

 

 

 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES

Kitaplar

  • Mary-Jane Schneider. Introduction to public health. Jones & Bartlett Learning; 6 edition (March 16, 2020)  OR
  • Andresen E, Bouldin ED Public Health Foundations-Concepts and practices. Editors: Andresen E, Bouldin ED. A Wiley Imprint. 2010.    OR
  • Goldsteen RL, Goldsteen K,Graham DG. Introduction to Public Health. Springer publishing company. 2011.
 

Materyal Paylaşımı

MATERIAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

ASSESSMENT

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Ev ödevleri (Arasınav nitelikli)

1-4

100

Final sınavı

1

100

Total

 

100

Final sınavının başarı notuna katkı oranı

 1

30

Ev ödevlerinin ve derse başarılı katılımın başarı notuna katkı oranı

 1-4

70

Total

 

100

 

 

COURSE CATEGORY

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Dersin Fakülte Programına Katkısı

No

Program Learning Outcomes

Katkı düzeyi
1
2
3
4
5

1

Has national and international up-to-date, theoretical and applied knowledge in the field of pharmacy.

 

 

3

 

 

2

Defines problems related to the profession, collects data, evaluates its accuracy and reliability, develops evidence-based solutions, shares them with healthcare professionals, makes necessary explanations to other people.

 

 

3

 

 

3

Communicates accurately and effectively in accordance with cultural and ethical values with all relevant professional groups, especially those working in the field of health, and all segments of society, using information and communication technologies.

 

 

3

 

 

4

Takes into account the law and ethics when dealing with public health issues.

 

 

3

 

 

5

Acts as a pharmacist with high career awareness, self-confidence, leadership spirit, who is prone to teamwork, entrepreneurial, productive and able to manage financial resources.

 

 

3

 

 

6

Based on the principle of pharmaceutical care, Acts as an easily accessible health consultant with a patient-oriented approach and plays an active role in constantly informing the society.

 

 

3

 

 

7

Improves his/her knowledge by participating in in-service training and activities in line with the needs of the century and society, takes part in the professional development of colleagues and adopts the lifelong learning principle.

 

 

3

 

 

8

Suggests and manages multidisciplinary / interdisciplinary research and development projects related to pharmaceuticals, cosmetics, medical devices and shares their results.

 

 

3

 

 

9

Applies knowledge and skills for the benefits of the society taking part in social responsibility projects.

 

 

3

 

 

10

Fulfills the requirements of quality management systems using the theoretical and applied knowledge acquired in the field.

 

 

1

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION

Activities

Hafta

Saat süre

Toplam iş yükü saat

Kurs süresi/hafta (sınav haftaları dahil)

16

2

32

Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice)

16

2

32

Midterm Exams (Homework)

2-4

6

12-24

Lab

-

-

-

Homework (Mentioned above as midterm exams)

     

Final

1

6

6

Toplam iş yükü

 

 

86

Toplam iş yükü / 25 (saat)

 

 

3,5

Kursun ECTS Kredisi

 

 

3