• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Biyoistatistik temel terim ve kavramları aktarmak, açıklayıcı istatistikler ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması, Çıkarımsal biyoistatistik yöntemlerini aktarmak, deneysel ve epidemiyolojik bir çalışma yapabilmek için gerekli beceriyi kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Araştırma için veri toplama yöntemleri, veri türlerinin listelenmesi, verilerin düzenlenmesi ve grafikler ile gösterilmesi, verilerin özetlenmesi için merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin açıklanması, prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek, standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek, olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması, istatistiksel karar teorisinin açıklanması, karar sürecinde yapılan hataların listelenmesi, verinin özelliklerine göre kullanılacak anlamlılık testlerin listelenmesi, bir araştırmanın tasarlanması ve uygulanması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Veri toplama yöntemlerini sıralar

2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

2. Veri türlerini sıralar,  veriyi grafiksel olarak ifade eder

2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

3. Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklar

2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

4. Prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade eder

1, 2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

5. Standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklar

1, 2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

6. Olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklar

2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

7. İstatistiksel karar teorisini açıklar, karar sürecinde yapılan hataları

1, 2

1,2,3,4,8

A,B, C, D

8. Verinin özelliklerine göre kullanılacak anlamlılık testlerini listeler

2, 8

1,2,3,4,8

A,B, C, D

9. Bir araştırmayı tasarlar ve uygular, elde edilen sonuçları değerlendirir ve yorumlar

2, 4, 8

1,2,3,4,8

A,B, C, D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Biyoistatistik temel kavramları

 

Biyoistatistik tanımı

2

Frekans dağılımı ve grafikler

 

Veri tanımı ve elde edilme yöntemleri

3

Merkezi eğilim ölçüleri

 

Veri türleri tanımı

4

Merkezi dağılım ölçüleri

 

Merkezi eğilim ölçüleri

5

Hızlar, Oranlar ve Standartlaştırma Yöntemleri

 

Veri türleri tanımı

6

Olasılık ve Teorik Dağılımlar

 

Temel olasılık kavramı

7

Teorik Dağılımlar

 

Olasılık ve dağılım kavramları

8

İstatistiksel Karar Teorisi, Hipotez testi ve anlamlılık

 

Hipotez tanımı

9

Küçük örnekler için hipotez testleri

 

Küçük örnek tanımı

10

Küçük Örnekler için hipotez testleri

 

Küçük örnek tanımı

11

Büyük örnekler için hipotez testleri

 

Büyük örnek tanımı

12

Büyük örnekler için hipotez testleri

 

Büyük örnek tanımı

13

Korelasyon analizi

 

Değişkenler arası ilişki kavramı

14

Basit doğrusal regresyon

 

Korelasyon tanımı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Tuğcu, G. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyoistatistik Notları

Diğer Kaynaklar

  1. Dawson, Beth  Trapp, Robert G., Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork 2004
  2. Glantz, Stanton A., Primer of Biostatistics, McGrow-Hill NewYork 2002.
  3. Daniel Wayne W., A Foundation for Analysis in the Health Sciences.
  4. Armitage, P., Statistical Methods and in medical Research, Blackwell Science Oxford 2002.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Tüm ders içerikleri slayt gösterisi ile gösterilir.

Ödevler

Teorik ders uygulamalarından hemen ardından her konu için problem çözmeye yönelik ödevler, uygulanan istatistiksel yönteme göre bilimsel makale taraması

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

0

Uygulama

0

0

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

     

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

   

X

   

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

   

X

   

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

X

       

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

       

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

       

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

     

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

       

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

   

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

 

 

 

Lab. Final

 

 

 

Ödev

4

2

8

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3