• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 436
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Binlerce yıllık eczacılık meslek felsefesini, geçirdiği evreleri ve evrensel etik değerleri öğrencilere aktararak mesleğin geleceğe taşınması aşamasında ortak motivasyon oluşturmaktır.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım:

Eski başlangıçlar, orta çağda Avrupa eczacılığı, islam dünyasında eczacılık, Osmanlı İmparatorluğunda eczacılığın gelişmesi, cumhuriyet tarihinde eczacılığın dönüm noktaları aktarılmaktadır. Eczacılık yemini ve deontoloji tüzüğü üzerinde grup çalışmaları yapılmaktadır. Eczacılık tarihine ilişkin müze vb. yerler gezilmekte eczacılık tarihine katkısı olan meslektaşlar ile söyleşiler yapılması teşvik edilmektedir. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine bağlı Müze Eczanede çalışmalar yapılmaktadır. Eczacılık ve sağlık hizmeti verirken karşılaşılabilecek etik durumlar, vakalar üzerinden irdelenerek tartışılmaktadır.

b. Laboratuvar Uygulamaları:

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczacılık mesleğinin tıp ve dinden ayrılışını, Anadolu eczacılık tarihini ve yakın tarihi bilmek.

1,2,3,4,6,7,9

1,2,3,8

A, G, H

2) Dünyada eczacılık mesleğinin geçirdiği aşamaları bilmek ve günümüzden geleceğe eczacılık mesleğinin gelişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunabilmek

1,2,3,4,6,7,9

1,2,3,8

A, G, H

3) İlacın ve ilaç sanayinin tarihsel gelişimini bilmek ve geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunabilmek

1,2,3,4,6,7,9

1,2,3,8

A, G, H

4) Bioetik, etik, deontoloji, insan ve hasta hakları kavramları bilgilerine sahip olmak.

1,2,3,4,6,7,9

1,2,3,8

A, G, H

5) Hasta ve meslektaşlar arası güncel mesleki uygulamalarda yaşanan olaylarda kültürel ahlaki karar verebilme yetisi geliştirmek.

1,2,3,4,6,7,9

1,2,3,8

A, G, H

6) Dünya ve türk eczacılık günlerini ve önemini bilmek, kavramak.

1,2,3,4,6,7,9

1,2,3,8

A, G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Bilimin, bilim tarihinin ve eczacılık tarihinin önemi

 

 

2

Eski uygarlıklarda eczacılık ve tıp

 

 

3

Galen, Dioscorides, Hipokrat ve bilimsel tıbbın doğuşu

 

 

4

Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında ve İslam medeniyetlerinde tıp ve eczacılık

 

 

5

İlaçların ve ilaç olarak kullanılan kimyasalların tarihçesi

 

 

6

Türkiye'de eczacılık eğitiminin gelişimi ve günümüzde Türkiye'de eczacılığın sorunları

 

 

7

Eczacılık Etiği ve Deontolojisinin Tanımı ve Eczacılık Etiğinin Gelişimi ve Amacı

 

 

8

İnsan ve Hasta Hakları ile  Eczacılık Pratiğinde yer alan Hasta Hakları konularının Belirlenmesi

 

 

9

Etik İlkeler, Etik Sorunlar, Eczacılıkta Etik İkilemler ve Etik Karar Verme süreci (Vaka çalışması),

 

 

10

Mahremiyet ve Muvazaa kavramları

 

 

11

Reçetesiz İlaçlar, OTC İlaçlar ve ilaç suiistimali ile İlgili Etik Konular

 

 

12

Hekim-Eczaı ilişkisinin etik yönden incelenmesi

 

 

13

Üreme sağlığı konularının eczacılık etiği açısından değerlendirilmesi (Abortus, kontraseptifler, vb)

 

 

14

Türkiye'de eczacıların karşılaştıkları sorunların geçmişten bugüne değerlendirilmesi

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Öğretim üyesi ders sunumları

Diğer Kaynaklar

1.Türk Eczacılık Tarihi Prof.Dr.Turhan Baytop İstanbul, 1985.

2.Eczacılık Tarihi Naşit Baylav, Eczacı-Kimyager, İstanbul,1968.

3.Medical Ethics Yahya Kıyak, MD,  İstanbul,1987.

4.www.recete.org  TEB sayfası

5.Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (Bayer, Aİ ve Eczacıbaşı vb firmalarının özel katalogları)

6.UNESCO Ethics Teacher’s Training kitapcıkları (CEPES)

7. PRİNCİPLES OF BİOMEDİCAL ETHİCS Tom L Beauchamp, James F. Childress, Oxford University Press

8. Methods in Medical Ethics, Jeremy Sugarman and Daniel P. Sulmasy, O. F. M. Editors Georgetown University Press

9. Ethical responsibility in Pharmacy Practice, Robert A. Buerki, Louis D. Vottero

10. Ethical Dilemmas, George Kanoti

11. Case Studies in Pharmacy Ethics (3ed) Robert M. Veatch, Amy Haddad and E. J. Last

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Öğretim üyesi ders sunumları

Ödevler

1 tane ödevi vardır

Sınavlar

Final sınavı

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

   

Kısa Sınav

1

50

Uygulama (ödev)

1

50

Uygulama Final

   

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

PÇ.1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

X

     

PÇ.2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

   

X

   

PÇ.3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

PÇ.4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

       

X

PÇ.5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

         

PÇ.6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

   

X

   

PÇ.7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

       

PÇ.8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

         

PÇ.9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

       

P.10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

   

 

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

1

20

20

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

78

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3