• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere doğal kaynaklı ilaç hammadeleri (drog) hakkında teorik ve pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım: Derslerde öğrencilere özellikle bitkisel drogların kimyasal bileşimleri, biyolojik etkileri, kullanılışları hakkında bilgi verilmektedir.

b.Laboratuvar uygulamaları: Bazı önemli drogların mikroskopik analizi ile droglardaki bazı sekonder metabolitlerin teşhisi yapılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Farmakognozi tanımını yapar. Temel araştırma alanlarını bilir.

1

1,2,3

A,C

2) Bitkisel droglardaki kalite standartlarını bilir.

6, 7

1,2,3,7

A,C

3) Primer ve sekonder metabolit tanımını yapar, farklarını ortaya koyar. Sekonder metabolitlerin oluştuğu biyosentez yolaklarını bilir.

14

1,2,3,7

A,C

4) Polifenolik bileşikleri tanımlar ve sınıflandırır.

1

1,2,3,7

A,C

5) Flavonoit, izoflavonoit, antosiyanin, tanen ve ksanton gibi polifenolik bileşiklerin temel yapılarını bilir.

6, 7

1,2,3,7

A,C

6) Polifenolik bileşikce zengin olan drogların isimlerini etkilerini ve kullanılışlarını açıklar.

6, 7

1,2,3

A,C,H

7) Farmakognozi ya da doğal bileşiklerle ilgili güncel bilimsel makalelere ulaşabilir ve bu konular hakkında derleme yaparak sunum yapar.

2, 4, 8

1,2,3,4

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

FARMAKOGNOZİYE GİRİŞ, FARMAKOGNOZİ TARİHİ

DEMONSTRASYON

 

2

DROGLARIN HAZIRLANMASI

NİŞASTA VE ÇİÇEK DROGRLARININ MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

3

DROGLARDA YAPILAN KALİTE KONTROLLER

KRİSTAL İÇEREN DROGLARIN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

4

TEMEL BİYOSENTEZ YOLAKLARI, PRİMER METABOLİTLER; KARBONHİDRATLAR-MONOSAKARİTLER

YAĞ, MÜSİLAJ VE ALEVRON İÇEREN DROGLARIN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

5

TEMEL MONOSAKARİTLER, ECZACILIKTA KULLANILAN MONOSAKARİTLER, OLİGOSAKARİTLER

STOMA VE KOMŞU HÜCRELERİN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

6

POLİSAKARİTLER; HOMOJEN POLİSAKARİTLER

HETEROJEN POLİSAKARİTLER; ZAMKLAR, MÜSİLAJLAR VE PEKTİNLER

SALGI TÜYÜ VE DİĞER SALGI ORGANLARININ MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

7

LİPİTLER

LİF, ODUN BORUSU, MANTAR VE TAŞ HÜCRELERİN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

 

8

LİPİTLERLE İLGİLİ BİLEŞİKLER

AMİNO ASİTLER VE PEPTİTLER, ENZİMLER VE PROTEİNLER

BİLİNMEYNEN BİR DROGUN MİKROSKOPİK İNCELENMESİ VE TEŞHİSİ

 

9

LEKTİNLER, SİYANOGENETİK GLİKOZİTLER, GLUKOZİNOLATLAR, BETALİNLER

PRATİK SINAV

 

10

FENOLİK BİLEŞİKLERE GİRİŞ, FENOLİK ASİTLER

KUMARİNLER, LİGNANLAR

DEMONSTRASYON

 

11

FLAVONOİTLER

HYPERICI HERBA DROGUNDA TOTAL FENOL VE FLAVONOİT MİKTAR TAYİNİ

 

12

İZOFLAVONOİTLER, ANTOSİYANİNLER

TANENLER

BİTKİSEL DROGLARDAKİ BAZI GLİKOZİTLER VE SEKONDER METABOLİTLERİN TEŞHİSİ

 

13

KİNONİK BİLEŞİKLER, BENZOKİNONLAR, NAFTAKİNONLAR ve ANTRAKİNONLAR

FLOROGLUSİNOL ve ORSİNOLLER

AESCULUS HIPPOCASTANUM’DAN ESSİN ELDESİ

 

14

FARMAKOGNOZİDE ÖZEL KONULAR (ÖĞRENCİ SUNUMLARI)

TELAFİ HAFTASI

 

15

FARMAKOGNOZİDE ÖZEL KONULAR (ÖĞRENCİ SUNUMLARI)

 

 

16

FARMAKOGNOZİDE ÖZEL KONULAR (ÖĞRENCİ SUNUMLARI)

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Bruneton, Jean (1999) Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants (2. Edition)

Springer-Verlag
 

Diğer Kaynaklar

Evans, W.C., (2009) Trease and Evans Pharmacognosy, Saunders Elsevier (16th edition)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Farmakognozi teorik ve pratik ders notları fotokopisi (Prof. Dr. Erdem Yeşilada ve Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez) 

Ödevler

Farmakognozi alanında güncel konuların belirlenmesi sonrasında e-veritabanları ve ilgili kaynak kitapların paylaşımı

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

2

55

 

Kısa Sınav

   

 

Ödev

1

15

 

Uygulama

1

30

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

40

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

x

   

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

       

x

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

       

x

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

x

 

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

   

x

   

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

     

x

 

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

   

x

   

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

x

 

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

   

x

   

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

   

x

   

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

   

x

   

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

     

x

 

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

     

x

 

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

       

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

2

1

2

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

4

64

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

1

16

Lab. Ara sınav

1

1

1

Lab. Final

1

1

1

Ödev

1

5

5

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

171

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7