Farmasötik Organik Kimya II

Ders Kodu: 
PHAR 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
PHAR 114 Organik Kimya I’in devamı niteliğindeki bu dersin amacı öğrencilerin organik fonksiyonel grupların okunuşları, sentezleri ve reaksiyonları ile beraber çeşitli fizikokimyasal özelliklerini öğrenerek biyolojik reaksiyonların temelini daha iyi kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Benzen kimyası: Elektrofilik Aromatik Sübstitüsyon; Alkoller ve Fenoller; Eterler ve Epoksitler; Tiyoller ve Sülfitler; Karbonil Bileşikleri; Karboksilik asitler ve Nitriller; Karboksilik asit Türevleri; Aminler; Biyomoleküller: Karbonhidratlar; Biyomoleküller: Amino asitler; Biyomoleküller: Lipitler; Heterosiklik bileşikler ve Nükleik asitler

     b)  Laboratuvar uygulamaları

Laboratuvar güvenliği demonstrasyonu; Temel organik kimya teknikleri demonstrasyonu; Cam eşyalar demonstrasyonu; Verim hesabı demonstrasyonu; İnce tabaka kromatografisi demonstrasyonu; Iyodoform ve Dermatol sentezi; Aspirin sentezi; Asetofenon sentezi; Asetanilit sentezi; Benzoin sentezi; Benzil sentezi; Difenilhidantoin sentezi; Benzoik asit ve benzil alkol sentezi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari